perfumes

a scent or odor prepared from an extract


Other vocabulary words:
adorn akua ʻeʻepa hohoa iʻe kuku iwi kūpuna kāhuna hole iʻe kuku kuku kapa kumu loea